Repetidor Wifi

domingo, 29 de abril de 2018

Bài tập mạng máy tính cách cấu hình ip cho Router (Cisco packet tracer)

Tập cài đặt cấu hình địa chỉ IP route.

LAB 4-1: Định tuyến IP - Tuyến tĩnh và Mặc định

Bạn là quản trị viên mạng tại Ranet, và phải cấu hình các bộ định tuyến cả Ranet-HQ và Ranet-BR để kết nối qua mạng Ranet và với Internet. Vì vậy, tất cả các bạn phải làm là:

(Cấu hình thông qua bộ điều khiển của mỗi bộ định tuyến)

Link bài


Mejores Repetidores Wifi | Amazon

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Repetidor Wifi

Instagram